DCE - לוגו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בדיקת עומסים

 
 
 

מהן בדיקות עומסים?

 
חברת DCE מבצעת בדיקות עומסים לחדרי שרתים, באמצעות בחינת כל אחת ממערכות תשתית החשמל, מיזוג האוויר ומערכות אחרות. הבדיקות נעשות באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, לרבות סימולטורים המדמים התנהגות שרתים, חיישנים אלקטרוניים ותוכנות ללכידת ולהצגת נתונים. הבדיקות מאפשרות לגלות כשלים בתכנון ובעיות מערכת – ובהתאם לכך לספק פתרונות ולהתקין אמצעים שיבטיחו תפקוד תקין של תשתית החשמל.